VmVKLu

Alternatieve ALV: digitaal stemmen

  • 20 oktober 2020

Zeer gewaardeerde veteraan,

Ik hoop dat u dit bericht in goede gezondheid leest en hoop oprecht dat het goed met u gaat! Het zal u niet zijn ontgaan dat de Corona of COVID-19 maatregelen de nodige impact heeft op het dagelijks leven in Nederland en ook op al onze veteranen activiteiten. Zo ook is de Algemene Ledenvergadering (ALV) en aansluitend de reünie van 21 maart 2020 van de VMVKLU op Bronbeek tot nader order geannuleerd. Hiervoor vraag ik graag uw aandacht.

Gelet op de door de Overheid afgekondigde stringentere COVID-19 maatregelen is het organiseren van een ALV in dit jaar niet opportuun. Desondanks nopen de Statuten (i.c. Art 14 -3) ons tot het houden van een ALV. Het bestuur heeft daartoe het plan opgevat om al haar leden via een On-line enquête te benaderen zodat er toch gestemd kan worden over de jaarstukken 2019.

Deze nieuwe aanpak is in lijn met de huidige ontwikkelingen en technische mogelijkheden en heeft als voordeel dat ditmaal alle VmVKLu leden kunnen meestemmen ook al zouden ze in voorkomend geval niet op de ALV of reünie kunnen verschijnen.

Inmiddels ontvingen alle leden van de VmVKLu, waarvan het e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie, een e-mailbericht met verdere uitleg over de gehele procedure en een directe link naar de persoonlijke inloggegevens waarmee u kunt inloggen op SurveyMonkey. Via deze applicatie kunt u meestemmen over de jaarstukken en de beslispunten die het bestuur middels een korte vragenlijst aan u zal voorleggen. Het lezen van de begeleidende tekst en het invullen van de vragenlijst neemt gemiddeld niet meer dan 5 minuten van uw tijd in beslag.

Bovendien ontvingen alle leden die geen e-mailadres hebben, per post dezelfde informatie en dito vragenlijst, zodat ook zij hun stem kunnen uitbrengen. Het is zaak om tijdig uw stem uit te brengen zodat de verwerking van alle gegevens ultimo november zijn afgerond. De vragenlijst sluit op zaterdag 14 november om 00:00 uur. Dan dienen de schriftelijke deelnames ook binnen te zijn bij het secretariaat.

Het VmVKLu bestuur hoopt hiermee voor u een passende oplossing te hebben gevonden om, weliswaar virtueel, een Algemene Ledenvergadering te kunnen organiseren waarbij u uw stem kan doen gelden en wij uw belangen als veteraan kunnen blijven behartigen.

Met een veteranen saluut,

Gerrit Hut, Voorzitter VmVKLu

Alternatieve ALV: digitaal stemmen
Schuiven naar boven