VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Verleden, heden en toekomst van de VmVKLu

De vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) werd opgericht op 18 november 2002 en werd daarmee de tiende veteranenvereniging voor veteranen van de Koninklijke Luchtmacht. Op verzoek van de toenmalige Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal D. Berlijn, werd besloten om te komen tot een vereniging die openstond voor alle (“nieuwe”) veteranen van de Koninklijke Luchtmacht. Hij constateerde namelijk dat militairen, in tegenstelling tot in het verleden, steeds minder met hun eigen eenheid werden uitgezonden. Detachementen werden over het algemeen samengesteld uit personeel van meerdere onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht en de verwachting was dat dit nog lange tijd zo zou zijn. Daarom koos de vereniging er voor om veteranen niet meer in te delen naar wapensysteem, inzetgebied of uitzendperiode.

Verleden

Na de oprichting werd de VmVKLu – net als de andere veteranenverenigingen van de Koninklijke Luchtmacht – lid van de overkoepelende “Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire Luchtvaart” (MILu), die de belangenbehartiging bundelde van de hierbij aangesloten veteranenorganisaties. De eerste voorzitter van de VmVKLu werd adjudant b.d. Wim Boonstra die deze functie ruim zes jaar zou vervullen. Al snel werden een eigen embleem en een verenigingsvlag ontworpen. Daarmee werd ook vanaf het begin meegedaan aan diverse ceremoniën om zo snel bekendheid te krijgen als vereniging voor de “tweede en derde generatie” veteranen. In 2012 werden de statuten van de vereniging notarieel vastgelegd en daarna werd een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. De eerste zelf georganiseerde reünie werd gehouden op zondag 7 mei 2006 in het Reünie en Congrescentrum Kumpulan (Maleis voor “samenkomst”) op het Landgoed Bronbeek. Zoals te verwachten viel, was het aantal deelnemers nog aan de lage kant (69 personen) maar het begin was gemaakt en daarna werd elk jaar een reünie georganiseerd met een steeds groeiend aantal deelnemers.

Heden

De vereniging heeft een landelijk bestuur maar is regionaal van opzet, waarbij aan bijna elk zelfstandig onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht een regio is gekoppeld. Elke regio heeft één of twee regio vertegenwoordigers die tot taak hebben contacten te onderhouden met de leden in de regio, met het landelijk bestuur en, daar waar van toepassing, met het “eigen” onderdeel. Zij kunnen tevens worden betrokken bij de inzet van veteranen voor lokale KLu activiteiten of gemeentelijke of regionale evenementen voor veteranen. Het contact met de overkoepelende MILu wordt onderhouden door het landelijk bestuur.

De Koninklijke Luchtmacht hecht groot belang aan het welbevinden van en goede zorg voor haar veteranen. Met het lidmaatschap van een veteranenvereniging draagt een veteraan daar zelf ook aan bij. Doelstelling van de vereniging is dan ook niet alleen om ontmoetingsmogelijkheden te creëren voor veteranen van de Koninklijke Luchtmacht die na 1978 hebben deelgenomen aan vredesmissies, crisisbeheersingsoperaties of humanitaire hulpverleningsacties of die uitgezonden zijn geweest als waarnemer, al dan niet in VN verband. Ook wordt beoogd om gelijke interesses en belangen van onze leden te bundelen en te behartigen. Dit geldt uiteraard niet alleen voor veteranen die uitgezonden zijn geweest als lid van een detachement, maar ook voor hen die individueel uitgezonden zijn geweest.

De Veteranen van de Nederlandse en Nederlands-Indische militaire luchtvaarttijdens de Nederlandse Veteranendag.

Tot de speerpunten van de VmVKLu behoort het deelnemen aan nationale en lokale herdenkingen, deelname aan medailleparades, het vormen van erehagen, acte de présence geven bij beëdigingen en deelname aan de vele verschillende Veteranendagen. Belangrijke evenementen zijn onder andere: de Dodenherdenking op 4 mei op de Dam te Amsterdam, de Dodenherdenking van de KLu te Soesterberg, de Bevrijdingsfeesten in Wageningen op 5 mei, de verjaardag van de Koninklijke Luchtmacht op 1 juli te Soesterberg en de Nederlandse en KLu Veteranendagen.

Bestuursleden Wim Boonstra en Herman Janssen.

De coördinatie en registratie van veteranen die willen deelnemen aan deze en andere evenementen wordt verzorgd door de Coördinator Veteranen & Postactieven van de Koninklijke Luchtmacht te Breda. Daartoe houdt het Bureau Veteranen een lijst bij met de gegevens van die veteranen die te kennen hebben gegeven dat zij aan één of meerdere evenementen willen deelnemen. Daarnaast functioneert voor de VmVKLu een bestuurslid van het landelijk bestuur als Coördinator Ceremoniën.

Inmiddels is de eigen reünie een jaarlijks terugkerende traditie geworden. Deze wordt nog steeds gehouden in de Kumpulan Bronbeek. Voorafgaande aan de reünie wordt telkens de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Vast element van de reünie is een door de Kumpulan verzorgde uitgebreide rijstmaaltijd. Verder wordt telkens een andere spreker opgenomen in het programma en wordt de bijeenkomst van extra sfeer voorzien door live muziek. De reünie kent een vaste kern van deelnemers maar neemt, gegeven het stijgend aantal reünisten, duidelijk in populariteit toe.

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Hans van Griensven spreekt de aanwezigen toe tijdens de reünie in Bronbeek.

Naast deelname aan de hiervoor genoemde activiteiten en de eigen reünie probeert de vereniging aan te sluiten bij steeds meer activiteiten van de KLu om zo nog meer ontmoetingsmogelijkheden te creëren voor de leden van de vereniging. Zo kregen alle veteranen hondengeleiders de mogelijkheid aangeboden om aanwezig te zijn bij de “Open CLSK eindwedstrijd surveillance diensthonden 2017”. Ook kan een aantal individueel uitgezonden postactieve veteranen van de KLu deelnemen aan de door CLSK elke donderdag voor Pasen (Witte Donderdag) georganiseerde IDEM-dag (“Individuele Deelnemers Expeditionaire Missies”).

Binnen de MILu neemt de VmVKLu ook deel aan het project nuldelijnsondersteuning (NOS) waarvan de coördinatie bij het Veteranen Platform ligt. Daartoe heeft de VmVKLu een aantal gecertificeerde nuldelijnsondersteuners. Met het project NOS wordt aan veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties laagdrempelige opvang aangeboden en daarmee een bijdrage geleverd aan de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan.

Toekomst

Met de Veteranenwet van 11 februari 2012 nam de regering het besluit om vanaf dat moment actief dienende militairen die op uitzending zijn geweest direct de status van veteraan te verlenen Dit in afwijking van wat in veel andere landen het geval is. Daarmee nam ineens het aantal veteranen in Nederland fors toe en dus ook het potentieel aantal leden voor de VmVKLu. Door de Veteranenwet is namelijk ongeveer zeventig procent van het actief dienend personeel bij de krijgsmacht veteraan geworden. Tot op heden blijkt het echter moeilijk om deze “jongere” veteranen van de Koninklijke Luchtmacht enthousiast te maken voor een lidmaatschap van de VmVKLu. Op zich is dat niet onbegrijpelijk. Met deze wet werd namelijk het beleid dat een militair pas veteraan wordt als hij/zij postactief is nogal rigoureus veranderd, maar daarmee voelt het uitgezonden personeel zich nog niet meteen veteraan. De ervaring heeft echter geleerd dat bij veel veteranen dit gevoel zich pas na verloop van tijd ontwikkelt en dat daarmee ook de behoefte ontstaat om meer in contact te komen met (ex-) militairen die gelijke ervaringen hebben opgedaan. De VmVKLu zal zich met de ledenwerving dan ook steeds meer richten op deze categorie veteranen.

Contactgroepen Postactieven (CGPA’s)

De Koninklijke Luchtmacht kent een dertiental zelfstandige zogeheten Contactgroepen Postactieven. Deze zijn, evenals de VmVKLu, regionaal van opzet en geformeerd rondom (voormalige) KLu onderdelen. Zoals hiervoor aangegeven heeft ongeveer zeventig procent van het personeel van de Koninklijke Luchtmacht inmiddels ook de status van veteraan. Dit betekent ook dat het merendeel van het personeel dat later postactief wordt de status van veteraan zal hebben. Het is dan ook logisch dat wordt bezien of het mogelijk is om in de toekomst tot een intensievere samenwerking te komen met de diverse Contactgroepen Postactieven. De MILu speelt inmiddels een leidende rol in dit proces. Hopelijk zal dit succesvol verlopen, want uiteindelijk gaat het om het belang van alle (oud) luchtmachters, of ze nu veteraan zijn of niet.

Schuiven naar boven