VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Taken en Bevoegdheden Regiovertegenwoordiger

Inleiding

Het bestuur van de Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) heeft al haar leden, zowel actieve als post actieve Veteranen, binnen Nederland onderverdeeld in zeven regio’s. De regio’s zijn Leeuwarden, Twente, Soesterberg/CML, Nieuw Millingen/ AOCS, Volkel/De Peel, Eindhoven, Woensdrecht en Gilze Rijen/DHC.

Elke regio heeft een of meerdere Regio Vertegenwoordiger(s) (RV’s) die door het bestuur van VmVKLu zijn aangesteld. Deze RV’s representeren de VmVKLu leden en het bestuur in de regio en hebben de volgende hoofdtaken en bevoegdheden:

Hoofdtaken en bevoegdheden RV’s:

 1. Onderhoudt contact met de Commandant van het onderdeel in de regio.
  De RV neemt op eigen initiatief, en of op voordracht Vz MiLu/Vz VmVKLu, contact op met de Cdt van betreffend onderdeel. Hierbij ligt de nadruk op het bevorderen van de naamsbekendheid van de VmVKLu op het onderdeel.
 2. Bijwonen van (officiële) bijeenkomsten.
  De RV is bevoegd om deel te nemen, als representant van de VmVKLu, aan (officiële) bijeenkomsten en of festiviteiten i.o.m. het bestuur van de VmVKLu.
 3. Ondersteunt en of adviseert (ceremoniële) activiteiten op verzoek van Commandant.
  De RV is bevoegd, indien gevraagd, een ondersteunende- en of adviserende taak te hebben bij (ceremoniële) activiteiten op een onderdeel.
 4. Onderhoudt contact met de loketfunctionaris van het onderdeel.
  De RV neemt op eigen initiatief, of op voordracht van de Centrale Coördinator Veteranen & Postactieven Koninklijke Luchtmacht (CCV&P KLu)/Vz VmVKLu, contact op met de loketfunctionaris van betreffend onderdeel. Hierbij ligt de nadruk op de transitie voordat de Veteraan de dienst verlaat i.v.m. het geven van informatie over de VmVKLu. Dit laatste eventueel in overleg of samenwerking met de CGPA van betreffend onderdeel of regio.
 5. Onderhoudt contact met de secretaris VmVKLu i.v.m. ledenadministratie.
  De RV is bevoegd om, gevraagd en ongevraagd, informatie te verkrijgen ofwel te verstrekken ten behoeve van de ledenadministratie VmVKLu. Tevens zal de secretaris VmVKLu de RV’s ondersteunen m.b.t. het onderhouden van contact met de leden in de regio.
 6. Deelnemen op uitnodiging aan vergaderingen van het bestuur VmVKLu.
  De RV’s (allen) nemen, op uitnodiging deel aan bijeenkomsten en of vergaderingen van het bestuur VmVKLu. De nadruk hierbij zal liggen op het uitwisselen van actualiteiten en ideeën. De RV’s zijn bevoegd om agendapunten hiervoor in te brengen.
 7. Levert kopij aan voor publicatie op de Website van de VmVKLu.
  De RV is bevoegd kopij aan te leveren voor publicatie op de website van de VmVKLu. Op deze wijze kan de RV de leden in zijn of haar regio van informatie voorzien en of een oproep doen.

Faciliteiten

Om bovengenoemde hoofdtaken goed uit te kunnen voeren worden onderstaande faciliteiten geboden. De regio vertegenwoordiger VmVKLu;

 1. Wordt door zorg van de Vz VmVKLu geïntroduceerd bij de Commandant vliegbasis in de regio, en wordt tevens in contact gebracht met de loketfunctionaris;
 2. Kan gebruik maken van KLu faciliteiten m.b.t. drukwerk en verzenden post;
 3. Kan na vooraf overleg met Vz VmVKLu/penningmeester gemaakte kosten declareren bij de penningmeester VmVKLu;
 4. Kan i.o.m. penningmeester fondsen verkrijgen m.b.t. regioactiviteiten;
Schuiven naar boven