VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Algemene Ledenvergadering en reünie 30 oktober 2021

Beste veteranen van de Koninklijke Luchtmacht,

Na agendapunt 3 is de Algemene Ledenvergadering geschorst tot nader order.

Eindelijk is het zover. Op ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 vindt de dubbele Algemene Ledenvergadering over de jaren 2019 én 2020, gevolgd door de traditionele rijstmaaltijd en reünie plaats in de Kumpulan, Landgoed Bronbeek.
Alle leden hebben inmiddels via email óf, indien geen emailadres bekend is via een traditionele brief een uitnodiging, en na aanmelding de vergaderstukken ontvangen (of krijgen deze een dezer dagen). Voor de formele uitnodiging verwijs ik kortheidshalve naar onderstaande tekst.

Wij hopen u wederom in groten getale te mogen ontmoeten; het is immers alweer veel te lang geleden!


Convocatie

van de algemene leden vergadering VmVKLu
d.d. 30 oktober 2021

Geacht VmVKLu lid,
Nu de COVID-19 maatregelen zijn versoepeld is het bestuur zeer verheugd u mede te kunnen delen dat we een nieuwe datum hebben voor de Algemene ledenvergadering: 30 oktober 2021 in de Kumpulan te Bronbeek. Hierover een paar mededelingen:

 1. Tijdschema zaterdag 30 oktober 2021:
  • Vanaf 10.30 uur inloop en koffie.
  • Aanvang ALV 12.00 uur.
  • Direct na afloop van de vergadering (rond 13.00 uur) groepsfoto met alle aanwezigen.
  • Aanvang rijstmaaltijd 13.30 uur, met aansluitend de reünie.
 2. U kunt u tot uiterlijk 24 oktober 2021 aanmelden met het aanmeldingsformulier (hier) bij de secretaris.
 3. Om toegang tot de Kumpulan te krijgen dient u een Coronatoegangsbewijs te kunnen overleggen. Omwille van de veiligheid en gezondheid van onze leden zal er ook worden gecontroleerd en gehandhaafd. Meer over het Coronatoegangsbewijs kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.
 4. Omwille van ons aller veiligheid is het raadzaam bij twijfel voorafgaand aan de ALV / reünie een zelftest te doen, en in geval van een positieve uitslag uw verantwoordelijkheid jegens uw mede-veteranen te nemen door u af te melden.
 5. De agenda en bijbehorende stukken zijn hetzelfde als die u al eerder zijn toegezonden ten behoeve van de oorspronkelijke vergaderdatum van 4 september. Deze zijn via de verschillende links in de convocatiemail op te halen.
 6. Als u deze convocatie per post heeft ontvangen dan kunt u de agenda en bijbehorende stukken alsnog opvragen bij de secretaris.
 7. Als u deze convocatie u via de post bereikt, is dat omdat van u geen e-mail adres bekend is of dat het bij ons bekende e-mail adres niet meer klopt. Mocht u inmiddels wel gebruik maken van e-mail dan verzoek ik u mij dit per ommegaande te laten weten (scheelt aanzienlijk in doorlooptijd en porto/drukwerkkosten).
 8. U krijgt na de vergadering uiteraard een verslag toegezonden. daarbij zal wederom worden verwezen naar de bijlagen, maar die krijgt u dan niet nog een keer. Ik raad u dan ook aan de bijlagen bij de agenda te bewaren.
 9. Als u wilt deelnemen aan de vergadering en de reünie gelieve dan het vernoemde inschrijfformulier (hier) in te vullen en naar mij terug te sturen.
 10. Het is niet mogelijk om de vergadering via een video verbinding op afstand te volgen. Als u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn, maar wel uw stem uit wilt brengen kunt u een ander lid daartoe machtigen. Hou er rekening mee dat volgens het huishoudelijk reglement een bij de vergadering aanwezig lid slechts door maximaal twee andere leden kan worden gemachtigd. Het machtigingsformulier kunt u eveneens opvragen bij de secretaris.

Met vriendelijke veteranengroet

Bart Holewijn
Secretaris (ad-interim) VmVKLu
vmvklu.secretariaat@gmail.com
+31 (0)6 12 780 784

Algemene Ledenvergadering en reünie 30 oktober 2021
Schuiven naar boven