VmVKLu

Vereniging Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht

Contributie VmVKLu 2021

Zeer gewaardeerde veteraan,

Aan het begin van elk kalenderjaar is het innen van de jaarlijkse contributie voor onze penningmeester een tijdrovende activiteit met de nodige uitdagingen. Die uitdagingen bestaan o.m. uit het aanschrijven van alle leden, het innen via zogenaamde batches via de ING bank en het verzenden van herinneringen. Deze uitdagingen die erg veel extra werk opleveren kunnen worden voorkomen door tijdig mutaties door te geven aan het secretariaat.

De grootste uitdaging is het grote aantal storneringen (afwijzingen), waardoor de bank extra bankkosten in rekening brengt. Die kosten zijn zelfs hoger dan de verschuldigde contributie! U begrijpt dat wanneer we zo door blijven gaan, de vereniging er financieel op achteruit gaat.

Contributie 2021
Om het tij te keren, heeft de penningmeester alle leden verzocht om ZELF een automatische machtiging af te geven, zodat de contributiebetaling eenvoudiger verloopt. Mocht een automatische machtiging niet lukken of gewenst zijn, dan wordt u verzocht de contributie (€5 per jaar) ZELF aan het begin van het kalenderjaar over te maken.

Maak deze contributie s.v.p. over op rekeningnummer NL75 INGB 0005 1297 76 t.n.v. Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht o.v.v. Contributie VmVKLu 2021 (per jaartal aanpassen natuurlijk). De BIC-code is INGBNL2A indien u overboekt van een buitenlandse rekening.

Met peildatum 18 juni hebben slechts 177 leden gehoor gegeven om hun contributie te voldoen. Indachtig het adagium “één team, één taak” verzoek ik hen die de contributie nog niet hebben voldaan dit alsnog te doen, zodat onze onvolprezen penningmeester niemand achter de broek hoeft te zitten.

Met een veteranen saluut,

Gerrit Hut
Voorzitter VmVKLu

Contributie VmVKLu 2021
Schuiven naar boven