VmVKLu

Vacature Algemeen Bestuurslid Veteranen Platform (VP)

Functieprofiel Algemeen Bestuurslid Veteranen Platform (VP)

Sluitingsdatum: 01-02-2020

Het VP is een overkoepelende vereniging van veteranenorganisaties en heeft als doel de belangen te behartigen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties in de meest ruime zin. Naast de belangenbehartiging is het VP verantwoordelijk voor de nuldelijnsondersteuning voor veteranen en hun relaties.

Het VP vervult een initiërende, stimulerende, coördinerende en vertegenwoordigende rol. Dat doet zij onder meer door:

 1. Het in stand houden, verbeteren en intensiveren van het Nederlandse Veteranenbeleid door overleg met de Nederlandse overheid en politiek;
 2. Het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, waardering, herkenning en (na)zorg van de veteranen in de Nederlandse maatschappij;
 3. Het overleg en de samenwerking met instanties, werkzaam op het gebied van belangenbehartiging van veteranen, zowel nationaal als internationaal;
 4. Het bevorderen dat de aangesloten organisaties het verwerkingsproces van hun veteranenleden en hun relaties gaan faciliteren, onder meer door adequaat opgeleide nuldelijnshelpers in te zetten en ook verder de materiële en immateriële belangen van hun veteranenleden en hun relaties behartigen;
 5. Het (laten) inventariseren van de wensen en behoeften van veteranen en hun relaties en het vergroten, verbreden en uitdragen van de aldus verkregen kennis op allerlei thans en in de toekomst ter beschikking staande manieren;
 6. Het bevorderen dat de in de Veteranenwet en daarvan afgeleide regelingen ten aanzien van erkenning, waardering en zorg, deze ook daadwerkelijk ten goede komen aan de veteranen en hun relaties;
 7. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het VP is gehuisvest in Doorn in het gebouw van de Basis, samen met andere organisaties die zich begeven op het terrein van de veteranen.

Bestuur Veteranen Platform

Het bestuur van het VP bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter, penningmeester, secretaris, een PR coördinator en een algemeen bestuurslid. De leden van het bestuur worden gekozen in de Algemene Vergadering door de leden voor een periode van 4 jaar. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is hoogstens, ook na onderbreking, eenmaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau VP dat bestaat uit drie medewerkers.

Taken algemeen bestuurslid

 1. Doet algemene bestuurstaken en vervangt in voorkomend geval een bestuurslid met een omschreven taak;
 2. Neemt namens het bestuur eventueel zitting in door het bestuur ingestelde commissies;
 3. Woont namens het bestuur herdenkingen/reünies/lokale veteranendagen bij en onderhoudt zo de contacten met de aangesloten organisaties van het VP;
 4. Bemant tijdens veteranendagen van de krijgsmachtdelen en de NLVD samen met de medewerkers van bureau VP de VP stand.

Profiel algemeen bestuurslid:

Het algemeen bestuurslid dient:

 1. Een veteraan te zijn van één van de aangesloten veteranenorganisaties (gewone leden);
 2. Te beschikken over een sterke affiniteit met erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relaties;
 3. Kennis te hebben van het veteranenbeleid en regelgeving;
 4. Kennis te hebben van de defensieorganisatie, de veteranengemeenschap, en de inrichting van de erkenning, waardering en zorg van veteranen;
 5. Te beschikken over een uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve uitdrukkingsvaardigheden;
 6. Een goede teamplayer te zijn en te kunnen netwerken;
 7. Betrouwbaar, integer en discreet te zijn.

Tijdsbeslag werkzaamheden

 1. Bestuursvergaderingen 9 dagen p/jaar;
 2. Algemene vergaderingen 3 dgn p/jr;
 3. Eindejaarsbijeenkomst 1 dg p/jr;
 4. Heidagen 2 dgn p/jr;
 5. Bijwonen herdenkingen/reünies/lokale veteranendagen 4 dgn p/jr;
 6. Bijwonen Veteranenvoorstelling Nationale Taptoe 1 dg p/jr;
 7. Veteranendagen KM, KLU, KMAR, NLVD bemannen VP stand 3 dgn p/jr.

Wat bieden wij:

Een goed werkend en enthousiast team van bestuursleden, adviseurs en medewerkers. Een tegemoetkoming in de kosten voor vervoer, bureaubenodigdheden en telefoon/internet.

Solliciteren met motivatiebrief en CV, naar: info@veteranenplatform.nl

Vacature Algemeen Bestuurslid Veteranen Platform (VP)
Schuiven naar boven